LESNI ODSECI - Stara Pazova

LESNI ODSECI - Stara Pazova
Opština: Stara Pazova Kategorija: Lesni profil
LESNI ODSECI - Stara Pazova

Reljef opštine Stara Pazova nastao je delovanjem tektonskih pokreta i radom egzogenih sila. Lesna zaravan je od aluvijalne ravni Dunava jasno odvojena visokim odsekom, prema zapadu blago opada i bez jasno izražene granice prelazi u lesnu terasu. Najviša je severozapadno od Surduka i iznosi 120 m, dok kod Stare Pazove i Nove Pazove opada na 80 i 78 m. Površina lesne zaravni na teritoriji opštine Stara Pazova ispresecana je dolinama potoka, predolnicama i surducima. Najveću dolinu je načinio potok Budoar. Surduci su česti na ivici lesnog odseka prema dolini Dunava, a visoki su i do 40 m. Lesna terasa zahvata jugozapadni deo opštine. Granica prema višoj lesnoj zaravni je slabo izražena. U njenim južnijim delovima sve češći oblici fosilnih tokova zatrpani lesom. Na lesnoj terasi je krnješevačka depresija. Velika ili krnješevačka depresija je plitka, relativne dubine oko 5 m. Njeno dno je najniža tačka sremske lesne terase, a nalazi se između Krnješevaca i Ugrinovaca na visini od 75 m. Osim ornitološkog, značaj ovog područja je veoma visok i sa aspekta zaštite geonasleđa Srbije, jer se radi o lesnim tvorevinama koje se u tom obliku retko gde drugde sreću u nacionalnim okvirima. Područje je značajno za gnežđenje, ali i za seobu i zimovanje ptica na Dunavu, tako da je to sada zabeležno oko 120 vrsta ptica.

Slični objekti
Top